image banner
Công tác tổ chức cán bộ là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng
Công tác tổchức cán bộ có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng Đảng, góp phần quyết địnhđến việc thành bại trong tổ chức và lãnh đạo cách mạng của Đảng. Quan điểm, tưtưởng tại Đại hội lần thứ XII của Đảng và các Hội nghị Trung ương khóa XII đãnhấn mạnh nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng toàn diện, cả về tư tưởng, đạo đức,tổ chức và nhất là công tác cán bộ, coi đây là then chốt của nhiệm vụ then chốt.

Nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy, công tác cán bộ trên địa bàn thị xã đạt được nhiều kết quả: Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình. Mở được 06 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính với 420 học viên; cử 34 đồng chí đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị; luân chuyển 13 cán bộ từ cơ sở lên thị xã, 03 đồng chí về cơ sở; điều động, bổ nhiệm giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã 22 đồng chí; luân chuyển 58 cán bộ, lãnh đạo quản lý các đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục. Triển khai kịp thời, hiệu quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết TW 6 (khóa XII): Thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế với 113/172 biên chế (đạt 65,7%); Giảm 33 thôn, tổ dân phố; giảm 2 đơn vị sự nghiệp công lập (Sáp nhập TTVH-TT và Đài PT-TH thị xã thành Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông thị xã; sáp nhập trường Tiểu học Quỳnh Vinh A và Trường Tiểu học Quỳnh Vinh C); sáp nhập 3 tổ chức hội (Nạn nhân chất độc da cam-đioxin, Chữ thập đỏ, Bảo trợ người khuyết tật-trẻ mồ côi); thực hiện các mô hình Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; bố trí Kế toán Trung tâm Chính trị thị xã đồng thời kế toán MTTQ và các đoàn thể thị xã; Hợp nhất văn phòng Đảng ủy, HĐND và UBND cấp xã; Giải thể 10 trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường; hợp nhất Ban Tổ chức Thị ủy và Phòng Nội vụ thành Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã; chuyển văn phòng Đăng ký quyền sử dụng Đất thị xã về trực thuộc Sở Tài nguyên; sáp nhập 3 trạm trực thuộc tỉnh gồm: Trạm Bảo vệ thực vật, trạm kiểm dịch thú y, trạm khuyến nông thị xã thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã. Chỉ đạo tổ chức đại hội 32/32 tổ chức cơ sở đảng thành công tốt đẹp, đảm bảo nội dung, cơ cấu và tiến độ thời gian.


Thực hiện mô hình Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã.

Với cách làm phù hợp, sáng tạo công tác tổ chức cán bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, nhiệm vụ về công tác cán bộ còn hết sức nặng nề, đòi hỏi sự đồng lòng vào cuộc của các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị và cả hệ thống chính trị thị xã. Để thực hiện tốt các nội dung về công tác tổ chức cán bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo cần làm tốt một số nội dung sau:

Làm tốt công tác nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm theo đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, mà trực tiếp là cấp ủy đảng các cấp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Thực hiện rà soát, quy hoạch cán bộ chủ chốt. Trong đó, lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp; chú trọng quy hoạch chức danh người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể; đặc biệt quan tâm quy hoạch đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ ở các cấp để tạo nguồn cán bộ và thực hiện chủ trương đổi mới cấp ủy theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ động trong công tác điều động, luân chuyển cán bộ, phân công, bố trí cán bộ theo sát đề án nhân sự cấp ủy thông qua; trong đó, quan tâm tăng cường cán bộ cho những nơi còn thiếu hoặc có phương án điều động, phân công công tác đối với nhân sự ngay sau đại hội; tập trung tham mưu xử lý dứt điểm đối với những nơi nội bộ mất đoàn kết, hoặc có đơn thư, khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.


Công bố thành lập trường Tiểu học Quỳnh Vinh A, trên cơ sở sáp nhập trường Tiểu học Quỳnh Vinh A với trường Tiểu học Quỳnh Vinh C.

Thực hiện đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, quy trình nhân sự bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; phát huy trí tuệ của tập thể, người đứng đầu và cấp ủy, cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Coi trọng việc nâng cao chất lượng cấp ủy các cấp thông qua việc rà soát, lựa chọn, giới thiệu, thẩm định, xác minh và kết luận rõ, chính xác những vấn đề về tiêu chuẩn cấp ủy, tiêu chuẩn chính trị, các nội dung liên quan đến nhân sự trước đại hội. Chú trọng thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để các thế lực thù địch, các đối tượng chống đối, bất mãn cài cắm, móc nối, làm tha hóa cán bộ, ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định, thống nhất của tổ chức bộ máy.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng về phẩm chất đạo đức, vững vàng về tư tưởng chính trị theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong hệ thống chính trị, tạo ra bước ngoặt trong xây dựng, phát triển thị xã, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 18/9/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển thị xã Hoàng Mai đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tiếp tục tổ chức thực tinh thần nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2018 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy đã đề ra.

Hồ Văn Cậy

UVBTV, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ


 • Những “chiến sỹ” thầm lặng tại các khu cách ly tập trung

  Với nhiệm vụ thực hiện giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe của người được cách ly theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế trong quá trình tổ chức cách ly, những ngày qua đội ngũ nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung đã không quản ngại khó khăn và tính chất phức tạp của dịch bệnh để cùng chia lửa với các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Họ - những là những chiến sỹ thầm lặng đã “cùng ăn, cùng ở” tại các khu cách ly.

 • Chăm lo công tác an sinh xã hội

  Cùng vớiphát triển kinh tế, những năm qua, công tác chăm lo an sinh xã hội trên địa bànthị xã được Thị ủy, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã và các tổ chức đoàn thể, hội quantâm, chăm lo chu đáo. Nhờ  đó, cuộc sốngcác gia đình chính sách, hộ nghèo trên được cải thiện đáng kể.

 • Quỳnh Thiện hướng tới xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị

  Được mệnhdanh là “con chim đầu đàn” trong chiến lược phát triển của thị xã, Quỳnh Thiệncó sự chuyển mình nhanh chóng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, lối sống của người dânchuyển biến nhanh sang đô thị, nhân dân đồng lòng, sát cánh với Đảng bộ, chínhquyền hướng tới xây dựng phường trở thành đơn vị chuẩn văn minh đô thị trướcnăm 2025.

 • Công đoàn thị xã: điểm tựa vững chắc cho công chức, viên chức và người lao động

  Xây dựng tổchức công đoàn vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn. Côngđoàn có vững mạnh thì mới có đủ vị thế để thực hiện chức năng, nhiệm vụ cơ bảncủa mình là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, là điểm tựacủa đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ), đáp ứngyêu cầu trong tình hình mới.

 • THỊ XÃ HOÀNG MAI – HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ LOẠI III

  Nhiệm kỳ2015 - 2020, với sự quan tâm định hướng, chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Thường vụ Tỉnhủy và các ngành cấp trên, từ việc khơi dậy và phát huy nội lực trong, ngoài thịxã, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã, sự nỗ lực, tin tưởng và ủnghộ của nhân dân, trên bản đồ phía Bắc của tỉnh Nghệ An đang hiển diện một màu sắctươi mới của đô thị trẻ, từng bước trở thành một vùng kinh tế năng động, cựctăng trưởng của tỉnh, hướng tới mục tiêu xây dựng thị xã trở thành đô thị loạiIII.

 • Nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo”

  Sinh thờiChủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéothì việc gì cũng thành công”. Vận dụng quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ ChíMinh, trong những năm qua, Hoàng Mai đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thốngchính trị, nòng cốt là hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể  từ thị xã xuống cơ sở trong việc xây dựng vànhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

 • Công tác tổ chức cán bộ là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng

  Công tác tổchức cán bộ có ý nghĩa to lớn đối với công tác xây dựng Đảng, góp phần quyết địnhđến việc thành bại trong tổ chức và lãnh đạo cách mạng của Đảng. Quan điểm, tưtưởng tại Đại hội lần thứ XII của Đảng và các Hội nghị Trung ương khóa XII đãnhấn mạnh nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng toàn diện, cả về tư tưởng, đạo đức,tổ chức và nhất là công tác cán bộ, coi đây là then chốt của nhiệm vụ then chốt.

 • Xây dựng mô hình dân vận khéo: Ít nhưng tiêu biểu

  Đólà chỉ đạo của Phó Bí thư Thị ủy Đàm Hữu Hồng khi kiểm tra tình hình triển khaicác mô hình dân vận khéo của các xã, phường trên địa bàn thị xã Hoàng Mai vàochiều 29/5. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đình Tề - Trưởng Ban dân vận Thị ủy.

 • Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở

  Cán bộ và công tác cán bộ cóvai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng,là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căndặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bạiđều do cán bộ tốt hoặc kém”.

 • Nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

  Xác địnhcông tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tácxây dựng Đảng, trong thời gian qua, Thị ủy Hoàng Mai đã từng bước nâng cao chấtlượng và hiệu quả công tác giám sát mở rộng trên tất cả các lĩnh vực; kiểm tratheo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễphát sinh vi phạm. Để công tác kiểm tra, giám sát đượcthực hiện có hiệu quả, hàng năm Ban Thường vụ Thị ủy và Ủy ban Kiểm tra Thị ủyxây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát từ đầu năm một cách cụ thể,phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ. Đồng thời, hướng dẫn các đảng ủy,chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng,nhiệm vụ của mình.

Thông tin mới nhất
Đăng nhập
mage banner
Trang chủ | Hỏi đáp | Thư điện tử | Sơ đồ cổng | Liên hệ-Góp ý

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ HOÀNG MAI
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Anh Văn, UVBTV - Phó Chủ tịch UBND
Trụ sở: Khối Sỹ Tân - Phường Quỳnh Dị - Thị xã Hoàng Mai
Điện thoại: 02383.666.456. Fax: 0383.666.456