image banner
Thị xã Hoàng Mai thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong thời gian qua, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được các cấp, các ngành thị xã Hoàng Mai thường xuyên quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Số lượng đơn thư thiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn thị xã ngày càng giảm.

Anh-tin-bai

Một buổi tiếp công dân tại UBND Thị xã Hoàng Mai

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, UBND thị xã đã coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp. Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và Quy chế làm việc của UBND thị xã, TX Hoàng Mai đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh, kiến nghị, đề nghị của công dân. Về tổ chức, đã thành lập Ban tiếp công dân của thị xã, chỉ đạo thành lập bộ phận tiếp công dân ở các xã, phường theo đúng quy định của pháp luật.
Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của công dân, hằng năm, UBND thị xã xây dựng, ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến tiếp công dân; chỉ đạo UBND các xã, phường căn cứ vào kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND thị xã để xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ cán bộ, công chức  và các tầng lớp nhân dân. Nội dung tiếp công dân của UBND cấp thị và cấp xã, phường tập trung vào một số vấn đề được người dân quan tâm, như: đề nghị giải quyết các tranh chấp về đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc đền bù giải tỏa, thu hồi đất; kiến nghị về chế độ chính sách xã hội…
Năm 2022, Bí thư Thị ủy đã tổ chức tiếp công dân 12/12 kỳ, 20 lượt công dân với 23 vụ việc, đã giải quyết 18/23 vụ việc; 05 vụ việc đang trong quá trình giải quyết, trong đó có những vụ việc tồn đọng kéo dài. Ban tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở UBND thị xã với 76 lượt ( 76 đơn, 67 vụ việc). Chủ tịch UBND thị xã đã tiếp dân định kì 24/24 kỳ với 127 lượt ( tăng 27 lượt so với cùng kỳ năm ngoái); 71 vụ việc. Đã giải quyết 61/71 vụ việc, chiếm 86%, các vụ việc còn lại đang trong thời hạn giải quyết, 01 số vụ việc xin ý kiến của UBND tỉnh.

Anh-tin-bai

Bí thư Thị ủy Hoàng Mai Lê Trường Giang tham gia tiếp công dân định kì hàng tháng

Về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thị xã đã được thực hiện kịp thời. 100% đơn thư đã được thụ lí, hướng dẫn, trả lời và giao trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền, đã giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục. Năm 2022, tổng số đơn đã tiếp nhận là 211 đơn. Tổng số đơn đã giải quyết là 190/211 đơn, chiếm 90,4%. Tổng số vụ việc đã giải quyết là 126/146 vụ, chiếm 86,2%, còn 20 vụ việc đang trong quá trình giải quyết.
Thông qua việc tiếp công dân, lãnh đạo thị xã và các xã, phường đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của công dân, từ đó có sự chỉ đạo các phòng, ban giải quyết kịp thời những khiếu kiện của công dân, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn thị xã. Việc tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018. Qua đó đã khôi phục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhiều công dân, cơ quan, tổ chức. Nội dung các vụ việc được Ban tiếp công dân thị xã, bộ phận tiếp công dân UBND các xã, phường giải thích, hướng dẫn, trả lời thỏa đáng. Chất lượng giải quyết các vụ việc được nâng cao, do đó hạn chế được đơn thư vượt cấp và hạn chế phát sinh những vụ việc phức tạp và điểm nóng, tạo lòng tin của nhân dân đối với cơ quan nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Anh-tin-bai

Công dân đến làm việc tại buổi tiếp dân định kì

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân tại thị xã Hoàng Mai còn một số hạn chế, như: còn một số vụ việc tồn đọng kéo dài; Tỉ lệ giải quyết các vụ việc còn thấp; Còn một số vụ việc giải quyết chậm…Nguyên nhân của vấn đề này một mặt là do thủ trưởng một số đơn vị được giao giải quyết hoặc tham mưu giải quyết một số vụ việc chưa quan tâm đúng mức, chậm hoặc giải quyết không dứt điểm để công dân đi lại nhiều lần đến các kì tiếp dân. Một số công dân cố tình khiếu nại, phản ánh, đề nghị nhiều lần mặc dù đã được các cơ quan giải quyết, trả lời, giải thích, hướng dẫn rõ ràng. Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo còn thiếu.
Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân trong thời gian tới, thị xã Hoàng Mai tập trung vào một số giải pháp như: Tập trung thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; tập trung vào các lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng..., qua đó giúp nhân dân hiểu và đồng thuận với đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.  UBND thị xã, UBND các xã, phường tăng cường công tác tiếp dân theo quy định Luật Tiếp công dân, dành thời gian đối thoại với nhân dân, quan tâm đến công tác dân vận chính quyền. Coi công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Tập trung rà soát các đơn thư còn tồn đọng, kéo dài, chỉ đạo việc xử lý đơn và giải quyết kịp thời, dứt điểm khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền và những vụ việc phức tạp; thực hiện nghiêm các Kết luận thanh tra, Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận nội dung tố cáo. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác quản lý của chính quyền cấp xã phường; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; sớm phát hiện, kiểm tra xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh tế - tài chính, đầu tư xây dựng, đất đai để phòng ngừa, hạn chế khiếu kiện, ổn định tình hình. 
Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đánh giá hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của đội ngũ cán bộ chuyên trách gắn với đánh giá trách nhiệm, hiệu quả trong công tác chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của thủ trưởng, cơ quan đơn vị. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong triển khai, thực hiện công tác tiếp công dân. Đề cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác giải quyết KNTC, kiến nghị của công dân. 
Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo là thể hiện bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân và là yếu tố quan trọng củng cố niềm tin của dân vào Đảng- Nhà nước. Hy vọng, từ kinh nghiệm trong các năm qua, trong thời gian đến thị xã Hoàng Mai sẽ thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tạo đồng thuận xã hội cao đề tiếp tục triển khai đồng bộ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an toàn ANCT-TTXH địa bàn thị xã.

Thanh Thủy


THÔNG BÁO
  • Đang online: 39
  • Hôm nay: 890
  • Trong tuần: 7 738
  • Trong tháng: 32 428
Đăng nhập
mage banner
Trang chủ | Hỏi đáp | Thư điện tử | Sơ đồ cổng | Liên hệ-Góp ý

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ HOÀNG MAI
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Anh Văn, UVBTV - Phó Chủ tịch UBND
Trụ sở: Khối Sỹ Tân - Phường Quỳnh Dị - Thị xã Hoàng Mai
Điện thoại: 02383.666.456. Fax: 0383.666.456