image banner
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xứ đồng Ông Vạn, phường Quỳnh Thiện (giai đoạn 2) - đợt 1

Tải về