image banner
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xứ đồng Ông Vạn, phường Quỳnh Thiện (giai đoạn 2) - đợt 2
thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xứ đồng Ông Vạn, phường Quỳnh Thiện (giai đoạn 2) - đợt 2

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xứ đồng Ông Vạn, phường Quỳnh Thiện (giai đoạn 2) - đợt 2

Tải về

Tải về

Tải về