Xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường.
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ.

- Công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhân và trả kế quả thuộc UBND cấp huyện váo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).

- Công chức thuộc Bộ phận phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ theo quy định, nếu:

+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn ngày trả kết quả cho công dân đồng thời viết phiếu chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường ngay trong ngày.

+ Hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ thì hướng dẫn để công dân bổ sung hoàn chỉnh theo quy định.

 Bước 2: Xử lý hồ sơ.

Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do kèm theo hồ sơ chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân; nếu hồ sơ đủ điều kiện thì thảo văn bản xác nhận trình Chủ tịch UBND huyện ký, ký xong chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 3: Trả kết quả.

Bộ phận tiếp nhận trao Quyết định cho công dân theo lịch hẹn khi công dân xuất trình phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước,
Thành phần số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ 01 (một) văn bản đề nghị xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường,

+ 03 (b- bản cam kết bảo vệ môi trường theo mẫu quy định.

+ 01 (bản) dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo về giải trình đầu tư của dự án.

- Số lượng hồ sơ:       01     (bộ)

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân, Tổ chức
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện, thành, thị.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả thực hiện Văn bản xác nhận
Lệ phí Phụ lục 24, 25 của Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ TNMT.
Cơ sở pháp lý

- Luật bảo vệ môi trường

- Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ TNMTBiểu mẫu kèm theo: