Thủ tục Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân đối với cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơtại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân xin cấp chứng chỉ phải xuất trình chứng minh thư nhân dân (đối với công dân Việt Nam) hoặc hộ chiếu, giấy phép cư trú tại Hà Nội (đối với người nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài), bằng gốc, chứng chỉ gốc và chứng nhận gốc để đối chiếu.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.

* Bước 3: Trong thời gian 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng giáo dục và đào tạo xem xét điều kiện thành lập trường theo quy định. Sau khi xem xét, nếu thấy đủ điều kiện, phòng giáo dục và đào tạo có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đề nghị thành lập trường đến Uỷ ban nhândân cấp huyện;

* Bước 4: Trong thời hạn 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.

Trường hợp chưa quyết định phép thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, Uỷ ban nhân dân thành phố có văn bản thông báo cho phòng giáo dục và đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Dự thảo đề án tổ chức và hoạt động của trường và bản cam kết trong vòng 5 năm xây đựng trường sở tương ứng với quy mô, ngành nghề đào tạo dự kiến của trường.

- Văn bản do cấp có thần quyền xác nhận về khả năng tài chính, về cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức, cá nhân cam kết đóng góp đầy đủ và đúng hạn để xây dựng trường (sau đây gọi chung là thành viên góp vốn);

- Hồ sơ xác nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản thoả thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc giao đất xây dựng trường.

- Hồ sơ về nhân sự:

+ Danh sách dự kiến và lý lịch của thành viên Hội đồng quản trị (nếu có), hiệu trưởng và các cán bộ quản lý của nhà trường có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhân sự;

+ Danh sách giáo viên, giảng viên cơ hữu, kèm theo bản cam kết tham gia giảng dạy cho trường.

* Số lượng hồ sơ:    03 (ba) bộ

Thời hạn giải quyết 80 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân;
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục – Đào tạo – UBND cấp huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.

Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

* Cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học được cấp quyết định cho phép thành lập khi đảm bảo các điều kiện sau:

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trư­ờng học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phư­ơng, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học.

- Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định hiện hành.

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại của Điều lệ.

Cơ sở pháp lý

* Luật tổ chức của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003

* Quyết định số Số: 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2008 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường tiểu học.


Biểu mẫu kèm theo: