Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG TIN VỀ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC THỊ XÃ THÔNG TIN VỀ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC THỊ XÃ
 
THÔNG TIN VỀ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC THỊ XÃ (11/09/2015 09:37 AM)

THÔNG TIN VỀ ỦY BAN MTTQ THỊ XÃ

1. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

            - Ban hành chương trình phối hợp thống nhất và hành động hàng năm, nhằm thực hiện chương trình hành động của Đại hội Đại biểu MTTQ thị xã khoá II, nhiệm vụ của Mặt trận cấp trên và của Thị ủy đề ra; cho ý kiến về báo cáo công tác của UBMTTQ thị xã 6 tháng, hàng năm; ra lời kêu gọi các tầng lớp nhân dân hưởng ứng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên đối với sự kiện quan trọng khi cần thiết.

- Tập hợp, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân. Tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghị quyết của Thị uỷ, HĐND và các quyết định của UBND thị xã.

- Tập hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân phản ánh, kiến nghị với MTTQ cấp trên; góp ý, kiến nghị với Thị uỷ, HĐND và UBND thị xã về chủ trương, chính sách liên quan đến công tác Mặt trận; giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. 

- Hiệp thương dân chủ cử bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Uỷ viên Thường trực, Uỷ viên UBMTTQ thị xã; xét quyết định kết nạp thành viên MTTQ thị xã; thành lập các Ban tư vấn.

- Quyết định kế hoạch chuẩn bị đại hội đại biểu MTTQ thị xã khoá tiếp theo.

- Tham gia ý kiến vào các văn kiện Đại hội của Mặt trận tổ quốc cấp trên.

- Thảo luận, ban hành Quy chế hoạt động của UBMTTQ thị xã.

2. Cơ cấu tổ chức

- Nhân sự Ủy ban MTTQ thị xã khóa II: gồm 48 đồng chí. Trong đó:

+ Ban Thường trực: 3 đồng chí

+ Các tổ chức thành viên: 17 đồng chí

+ Các ngành liên quan: 3 đồng chí

+ Mặt trận cấp dưới trực tiếp: 10 đồng chí

+ Cá nhân, dòng họ tiêu biểu trong các tầng lớp xã hội, tôn giáo: 15 đồng chí

3. Thông tin liên hệ

Mail MTTQ: mttqthixahoangmai@gmail.com

 

Cán bộ cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ thị xã.

TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ email

1

Nguyễn Bá Hào

Chủ tịch

0979799798

0911418311

nguyenbahaohm@gmail.com

2

Đặng Văn Tân

Phó Chủ tịch

0989848644

Vantan.dvhu@gmail.com

3

Dương Văn Minh

Ủy viên BTT

0987645607

vanminhtca@gmail.com

4

Nguyễn An Thắng

Chuyên viên

0974988269

anthangtxhm@gmail.com

5

Lê Thị Tâm

Chuyên viên

0963013726

Letam.158@gmail.com

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu