Văn bản quy phạm pháp luật
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách văn bản
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
28/2015/NQ-HĐND 26/06/2015 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 của thị xã Hoàng Mai
27/2015/NQ-HĐND 26/06/2015 Nghị quyết về việc thực hiện Kế hoạch Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2015
20/2015/CT-UBND 01/06/2015 Chỉ thị về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thị xã Hoàng Mai
19/2015/CT-UBND 01/06/2015 Chỉ thị về tăng cường công tác phòng chống hạn phục vụ sản xuất vụ Hè thu - Mùa năm 2015
18/2015/CT-UBND 01/06/2016 Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Hè thu - Mùa năm 2015
178/UBND-KT 23/05/2015 Lựa chọn hạng mục công trình để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
07/2015/QD-UBND 06/05/2015 Quyết định ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ thị xã Hoàng Mai
06/2015/QD-UBND 04/05/2015 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND thị xã
05/2015/QD-UBND 30/03/2015 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp thị xã Hoàng Mai
04 /2015/QD-UBND 10/02/2015 QUyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ
03/2015/QD-UBND 10/02/2015 Quyết dịnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị xã Hoàng Mai
02/2015/QD-UBND 29/01/2015 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 thị xã Hoàng Mai
01/2015/QD-UBND 27/01/2015 Quyết định ban hành một số chính sách Dân Số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bạn thị xã Hoàng Mai
17/2015/CT-UBND 28/05/2015 Chỉ thị về việc tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã Hoàng Mai
16/2015/CT-UBND 27/04/2015 Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015
15/2015/CT-UBND 24/04/2015 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên địa bàn thị xã Hoàng Mai
14/2015/CT-UBND 16/04/2015 Chỉ thị về việc tăng cường quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thị xã Hoàng Mai
13/2015/CT-UBND 01/04/2015 Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thị xã Hoàng Mai
12/2015/CT-UBND 30/03/2015 Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp chống chặt rừng trái phép và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2015
11/2015/CT-UBND 10/03/2015 Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo ATGT , bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020
<<  <  1  2  3  4  >  >>