Văn bản quy phạm pháp luật
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách văn bản
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số: 07/2016/CT-UBND 22/02/2016 Về tổ chức đợt thi hành án cao điểm
Số: 06/2016/QĐ-UBND 17/02/2016 Ba hành quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thị xã Hoàng Mai
Số: 05/2016/CT-UBND 16/02/2016 Về việc thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số: 04/2016/CT-UBND 28/01/2016 Chỉ thị về công tác Thú y
Số: 03/2016/CT-UBND 19/01/2016 Về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Thâ
Số 01/2016/UBND-CT 01/12/2016 Chỉ thị về việc triển khai thu ngân sách năm 2016
So 01/2016/UBND-QĐ 01/12/2016 Về việc quy định một số chính sách về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thị xã Hoàng Mai
24/2015/CT-UBND 11/12/2015 Chỉ thị về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm2016
22/2015/CT-UBND 23/11/2015 Chỉ thị về việc đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa; xã đạt chuẩn Văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn Văn minh đô thị
23/2015/CT-UBND 23/11/2015 Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác gia đình trên địa bàn thị xã Hoàng Mai
13/2015/QĐ-UBND 03/08/2015 Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Hoàng Mai
12/2015/QĐ-UBND 03/08/2015 Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nha nước năm 2014 thị xã Hoàng Mai
11/2015/QĐ-UBND 18/06/2015 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp thị xã Hoàng Mai
10/2015/QĐ-UBND 18/06/2015 Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Cổng thông tin điện tử thị xã Hoàng Mai
09/2015/QĐ-UBND 04/06/2015 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thị xã Hoàng Mai
08/2015/QĐ-UBND 04/06/2015 Quyết định Ban hành quy chế Văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân thị xã Hoàng Mai
32/2015/NQ-HĐND 26/06/2015 Nghị quyết thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu thị xã Hoàng Mai
31/2015/NQ-HĐND 26/06/2015 Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã Hội Hoàng Mai đến năm 2015, taansnhinf đến năm 2030
30/2015/NQ-HĐND 26/06/2015 Nghị quyết thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
29/2015/NQ-HĐND 26/06/2015 Nghị quyết về đánh giá tình hình thự hiện dự tóa ngân sách Nhà nuwocs 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2015
<<  <  1  2  3  4  >  >>