Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Công tác dân vận góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện Công tác dân vận góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện
 
Công tác dân vận góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện (20/02/2019 08:53 PM)

Công tác dân vận là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng; là trụ cột, nền tảng quan trọng trong công tác phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức sâu sắc được điều đó, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo Ban Dân vận phối hợp với các ban, ngành, địa phương, đơn vị trong thị xã tham mưu cấp ủy triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực công tác. Đặc biệt là chỉ đạo, xây dựng nhiều mô hình nhằm nâng cao chất lượng, thực hiện trong công tác dân vận từ thị xã đến cơ sở.


Công tác dân vận góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã

Công tác triển khai, đánh giá các văn bản thực hiện công tác dân vận được chú trọng. Đã tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức sơ, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Trung ương như: Sơ kết 05 năm về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổng kết 10 năm  thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về xây dựng giai cấp công nhân; 10 năm về thực hiện Thông báo Kết luận số 148-TB/TW, Chỉ thị số 1940/2008/CT-TTg, ngày 31/12/2008 của Thủ trướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo.

Cấp ủy, chính quyền thị xã và cơ sở làm tốt việc thực hiện Quy chế đối thoại tiếp xúc với nhân dân, Thường trực Thị ủy đối thoại với khu dân cưu 9B xã Quỳnh Lộc về những băn khoăn sát nhập xóm; đối thoại gần 200 đồng chí là bí thứ đảng bộ, bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã, phường; đối thoại với nhân dân khiếu nại phạm vi 13,5m đường Quốc lộ 1A; chỉ đạo xử lý 36 vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ sở và những phản ánh của cơ sở đối với các phòng, ban, UBND thị xã. Chỉ đạo cơ sở tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND với nhân dân ở 10/10 xã, phường được 19 cuộc có 1.538 lượt người tham gia với 204 lượt ý kiến. Chỉ đạo các xã, phường, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT - TTg ngày 16/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước”. Công tác tiếp dân theo định kỳ, kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân. Năm 2018, đã tiếp 46 lượt công dân (29 vụ việc), giảm 20 lượt (15 vụ việc) so với cùng kỳ, đã giải quyết 22/29 vụ việc, đạt 75% số vụ việc. Tiếp nhận 29 đơn (29 vụ việc), tăng 15 đơn (15 vụ việc) so với so với cùng kỳ, đã giải quyết 23/29 vụ việc, đạt 79%.

Việc triển khai theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị và Quy định số 124 - QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” được MTTQ và các đoàn thể các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả. Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; làm tốt ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”. Công tác vận động bà con giáo dân, các chức sắc, chức việc thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước không để xẩy ra điểm nóng như: vận động bà con xóm 6 xã Quỳnh Vinh tự nguyện tháo dỡ nhà nguyện xây dựng trái phép; gặp gỡ, trao đổi với 4  Linh mục  và các chức việc ở 4 xứ họ giáo trên địa bàn không tổ chức tuần hành trước sau phiên tòa xét xử đối tượng Lê Đình Lượng, Nguyễn Văn Oai thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân....tổ chức gặp gỡ, thăm, tặng quà các chức sắc, chức việc cốt cán nhân dịp lễ trọng.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” thị xã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2018, thị xã có 55 mô hình, điển hình cấp thị xã trong tập thể và cá nhân (kinh tế 16 mô hình; văn hóa - xã hội 21 mô hình; Quốc phòng - an ninh: 11 mô hình; xây dựng Đảng: 7 mô hình); đăng ký chọn 03 đơn vị để xây dựng mô hình điểm của tỉnh. Tổ chức thành công hội nghị biểu dương mô hình “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016 -2018.

Bên cạnh những kết qua đã đạt được, việc thực hiện công tác dân vận vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế: Công tác xây dựng cơ sở, xây dựng cốt cán phong trào của một số đoàn thể còn hạn chế, chưa kịp thời. Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa quan tâm đầy đủ đến công tác dân vận, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở...

Để làm tốt công tác dân vận, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thị xã trong thời gian tới, Ban dân vận các cấp cần đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác dân vận cần chú trọng tổng hợp tình hình, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của các tầng lớp nhân dân ở các xã, phường. Làm tốt công tác phối hợp hoạt động với MTTQ và các đoàn thể trong hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở trong công tác vận động quần chúng. Kịp thời triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Thị ủy về công tác dân vận; phối hợp với Đảng bộ Cơ quan chính quyền thị xã chỉ đạo các cơ quan nhà nước làm tốt công tác dân vận chính quyền. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản liên quan đến việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp...

Nguyễn Đình Tề

                                                           UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu