Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG
 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG (20/02/2019 08:49 PM)

Năm 2018, mặc dù gặp không ít khó khăn với bộn bề công việc, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thị ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, hiệu quả của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và sự quan tâm, nỗ lực rất lớn của cán bộ, công chức, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã xác định, trong đó tập trung vào những việc khó, việc mới như việc phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả - đó là những điểm nhấn mà ngành tổ chức xây dựng Đảng Hoàng Mai đạt được trong năm 2018, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng cho công tác xây dựng Đảng của thị xã thời gian tới.


Thị ủy tổ chức hội nghị cho ý kiến vào Đề án sáp nhập văn phòng cấp ủy với văn phòng UBND cấp xã, phường

Một trong nhưng việc khó mà ngành tổ chức xây dựng Đảng thị xã bước đầu thực hiện thành công đó là việc thành lập chi bộ doanh nghiệp ngoài quốc doanh trực thuộc Thị ủy, cùng với đó làm tốt công tác phát triển đảng viên gắn với việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, năm 2018, Đảng bộ thị xã đã thành lập chi bộ Công ty Long Thành trực thuộc Thị ủy, kết nạp vào Đảng 120 đồng chí đạt 100% kế hoạch đề ra, trong đó kết nạp được 01 đảng viên gốc giáo, 3 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, giảm 1 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có nguy cơ không còn chi bộ (chi bộ 3A, Quỳnh Lộc) từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ngành tổ chức xây dựng đảng thị xã cũng đã tham mưu thực hiện việc nâng cao chất lượng, nề nếp, nội dung sinh hoạt chi bộ đổi mới tốt hơn, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đảng đạt trên 90%. Tích cực, chủ động triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng đảng, phối hợp với các ban, UBKT, Văn phòng Thị ủy tổ chức thành công hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp thị xã năm 2018, tạo được sự lan tỏa, đồng thuận sâu rộng trong toàn thể đảng viên và nhân dân về công tác xây dựng đảng.

Ban Tổ chức Thị ủy đã tham mưu, tổ chức thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) với cách làm bài bản, khoa học, bước đầu đạt kết quả tích cực: tham mưu ban hành Đề án số 10 về “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thị xã giai đoạn 2018-2021 và những năm tiếp theo” đúng thời gian, tiến độ. Đồng thời, hoàn thành việc hợp nhất văn phòng cấp ủy và văn phòng HĐND, UBND xã, phường; hoàn thành việc thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm BDCT thị xã; tổ chức, bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước và đơn vị sự nghiệp tiếp tục được tái cơ cấu và sắp xếp thu gọn đầu mối, tạo được dư luận tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới về nội dung và cách làm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng việc phát huy vai trò của người đứng đầu; triển khai đồng bộ các khâu: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ chặt chẽ, đảm bảo quy trình và nâng cao chất lượng. Công tác chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện, góp phần bảo vệ Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Tham mưu chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện tốt việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nhận diện sau kiểm điểm NQ TW4, khóa XII gắn với kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2018 theo khung tiêu chí mới, quy trình tổ chức kiểm điểm chặt chẽ, đảm bảo theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng thị xã vẫn còn một số hạn chế. Công tác phát triển đảng viên tại khối, thôn vùng giáo còn gặp nhiều khó khăn, công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa còn hạn chế.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, năm 2019, ngành Tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn thị xã xác định tập trung làm tốt 4 nhóm nhiệm vụ.

Một là, chủ động tham mưu triển khai công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Chuẩn bị các nội dung, đặc biệt là rà soát nhân sự và tham mưu ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội bảo đảm đồng bộ, chất lượng để thống nhất thực hiện; hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị một bước nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025.

Hai là, tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến vững chắc, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị; nội dung Hội nghị Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về công tác cán bộ; quy định về trách nhiệm nêu gương, cũng như xây dựng quy định về trách nhiệm người đứng đầu...

Ba là, tham mưu rà soát, đôn đốc, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 01- ĐA/TU, ngày 10/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh; Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Đề án 04-ĐA/ThU, ngày 28/4/2014 của BCH Đảng bộ thị xã, Đề án “Phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2014-2020”; tập trung vào những nhiệm vụ còn nhiều khó khăn như: Đổi mới sinh hoạt Đảng; phát triển đi đôi với nâng cao chất lượng đảng viên theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Bốn là, tiếp tục đổi mới và tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ từ thị xã đến cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ của ngành có bản lĩnh vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm, có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi; thường xuyên nắm chắc tình hình cán bộ; đi đầu, chủ động trong việc phát hiện, giới thiệu cho Ban Thường vụ Thị ủy những cán bộ đáp ứng đủ tiêu chuẩn, nhất là về tiêu chuẩn chính trị hiện nay, là người thực sự có đức, có tài, quan tâm cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có tư duy đổi mới, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, kịp thời tham mưu thay thế cán bộ hạn chế về năng lực, trách nhiệm không chờ hết nhiệm kỳ.

Với những kết quả đạt được năm 2018 và tinh thần chủ động, quyết liệt, đổi mới; đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng thị xã sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hồ Văn Cậy

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu