Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THÔNG TIN VỀ HỘI NÔNG DÂN THỊ XÃ HOÀNG MAI THÔNG TIN VỀ HỘI NÔNG DÂN THỊ XÃ HOÀNG MAI
 
THÔNG TIN VỀ HỘI NÔNG DÂN THỊ XÃ HOÀNG MAI (15/09/2015 04:27 PM)

THÔNG TIN VỀ HỘI NÔNG DÂN THỊ XÃ HOÀNG MAI

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

1.1. Chức năng của cơ quan Hội nông dân thị xã.

- Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

- Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

1.2. Nhiệm vụ của cơ quan Hội nông dân thị xã.:

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu biết đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, Chỉ thị của Hội; khơi dậy và hát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực tự cường, lao động sáng tạo của hội viên, nông dân. Tổ chức học tập nâng cao trình độ khoa học - kỹ thuật và nghề nghiệp trong sản xuất, kinh doanh cho hội viên, nông dân; nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội.

- Vận động, tập hợp và làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình nông dân văn hóa; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Các cấp Hội là thành viên tích cực tham gia hoạch định và thực hiện các chính sách, pháp luật, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước ở nông thôn; tham gia xây đựng kinh tế hợp tác, hợp tác xã tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân và vận động nông dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Tuyên truyền, vận động, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, nâng cao số lượng, chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách , pháp luật của Nhà nước có liên quan đến nông dân, nông nghiệp và nông thôn; tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ các quyền và lới ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Tăng cường công tác hòa giải, gạt bỏ những định kiến, mâu thuẫn; giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông dân; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chống quan liêu, tham nhũng, mất dân chủ và các tệ nạn xã hội.

- Thường xuyên quan hệ, phối hợp với các ngành, các đoàn thể cùng cấp cũng như cấp trên và Đảng uỷ, UBND xã, phường để tiến hành thực hiện các nhiệm vụ.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thị ủy và Tỉnh Hội giao.

2. Thông tin liên hệ

Tên đơn vị: Cơ quan Hội Nông dân thị xã Hoàng Mai

Địa chỉ: phường Quỳnh Dỵ, thị xã Hoàng Mai

SĐT cơ quan: 23664399, địa chỉ Email: hoinongdanhoangmai@gmail.com

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử (Email)

1

Lê Công Thụ

Chủ tịch

0912991077

thundhm@gmail.com

2

Nguyễn Hữu Túy

Phó Chủ tịch

0987615698

nguyenhuutuy1@gmail.com

3

Tô Thị Thanh Hoa

UV BTV

0972287206

tothanhhoa8989@gmail.com


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu