Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Xây dựng mô hình dân vận khéo: Ít nhưng tiêu biểu

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thị ủy Đàm Hữu Hồng khi kiểm tra tình hình triển khai các mô hình dân vận khéo của các xã, phường trên địa bàn thị xã Hoàng Mai vào chiều 29/5. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đình Tề - Trưởng Ban dân vận Thị ủy.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở

Cán bộ và công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”.

Nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, trong thời gian qua, Thị ủy Hoàng Mai đã từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giám sát mở rộng trên tất cả các lĩnh vực; kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Để công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện có hiệu quả, hàng năm Ban Thường vụ Thị ủy và Ủy ban Kiểm tra Thị ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát từ đầu năm một cách cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ. Đồng thời, hướng dẫn các đảng ủy, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

Công tác dân vận góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện

Công tác dân vận là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng; là trụ cột, nền tảng quan trọng trong công tác phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thức sâu sắc được điều đó, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo Ban Dân vận phối hợp với các ban, ngành, địa phương, đơn vị trong thị xã tham mưu cấp ủy triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực công tác. Đặc biệt là chỉ đạo, xây dựng nhiều mô hình nhằm nâng cao chất lượng, thực hiện trong công tác dân vận từ thị xã đến cơ sở.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG

Năm 2018, mặc dù gặp không ít khó khăn với bộn bề công việc, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thị ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, hiệu quả của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và sự quan tâm, nỗ lực rất lớn của cán bộ, công chức, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã xác định, trong đó tập trung vào những việc khó, việc mới như việc phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả - đó là những điểm nhấn mà ngành tổ chức xây dựng Đảng Hoàng Mai đạt được trong năm 2018, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng cho công tác xây dựng Đảng của thị xã thời gian tới.

Giải pháp nâng cao chất lượng quán triệt, cụ thể hoá nghị quyết ở Hoàng Mai

Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là đội ngũ bí thư chi bộ… là những giải pháp mà Thị uỷ Hoàng Mai tập trung thực hiện trong những năm qua nhằm nâng cao hiệu quả học tập và cụ thể hoá nghị quyết vào cuộc sống.

Hoàng Mai đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng

Công tác tư tưởng luôn phải đi trước một bước trong mọi chính sách phát triển của địa phương. Nắm vững phương châm này, thị xã Hoàng Mai đã triển khai nhiều giải pháp hay đến tận cơ sở, qua đó tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân vì mục tiêu phát triển.

Hội Cựu chiến binh thị xã với công tác tôn giáo

Công tác tôn giáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của chính quyền và các ngành, các cấp và của mọi tầng lớp nhân dân. Thời gian qua, cùng với các tổ chức chính trị - xã hội thị xã, Hội Cựu chiến binh thị xã  đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đến tận cơ sở, đồng thời có những hoạt động thiết thực và hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự vùng giáo trên địa bàn. 

“Dân vận khéo” việc gì cũng thành công

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thị xã luôn được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có những bước chuyển mạnh mẽ cả về số lượng cũng như chất lượng, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Để “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” là ngày hội của toàn dân

 “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” được tổ chức ở khu dân cư vào ngày 18/11 hàng năm là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống chính trị, xã hội nhằm tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, tăng cường, củng cố, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 
<<   <  1  2  3  >  >>  
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu