Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN
 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN (03/06/2016 09:54 AM)

 I. Vị trí và chức năng

1. Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thị xã, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước về: văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh trên địa bàn thị xã.

2. Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức biên chế và hoạt động của UBND thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình UBND thị xã ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình thể dục, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông; biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch UBND thị xã dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thị xã.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; thông tin và truyền thông; chống bạo lực trong gia đình.

4. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thị xã thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh: bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn thị xã.

5. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hoá, thể thao, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của phòng trên địa bàn thị xã.

6. Giúp UBND thị xã quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và  tổ  chức  phi  chính  phủ  hoạt  động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

7. Giúp UBND thị xã thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thị xã.

8. Giúp UBND thị xã trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh.

9. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện theo sự phân công của Ủy ban nhân dân thị xã.

10. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các phường, xã quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

11. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn thị xã thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.

12. Giúp UBND thị xã quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

13. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

14. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông đối với các chức danh chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân phường, xã.

15. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình. thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn thị xã; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

17. Quản lý tổ chức, biên chế thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân thị xã.

18. Quản lý tài chính; tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân thị xã.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhan dân thị xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu