Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch phát triển, KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Ban Tuyên giáo Thị ủy Hoàng Mai Ban Tuyên giáo Thị ủy Hoàng Mai
 
Ban Tuyên giáo Thị ủy Hoàng Mai (09/06/2015 07:56 AM)

Địa chỉ: Xóm 20, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai

          Điện thoại: 0383 664 789

          Hộp thư điện tử: tuyengiaohoangmai@gmail.com

1. Chức năng

          Ban Tuyên giáo Thị ủy là cơ quan tham mưu của Thị ủy Hoàng Mai, có chức năng:

          - Tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền, khoa giáo, lịch sử đảng và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

- Đề xuất kiểm tra, giám sát, tổng kết những chủ trương, nghị quyết của tổ chức đảng các cấp.

 2.  Nhiệm vụ

  -  Thường xuyên theo dõi dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tổng hợp, phân tích, dự báo những diễn biến có thể diễn ra để tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy các chủ trương, biện pháp giải quyết; nắm rõ bản chất các kiến nghị, đề xuất của nhân dân để giải đáp, tuyên truyền kịp thời.

  - Nắm vững sự chỉ đạo của cấp trên, đề xuất với Thị ủy những chủ trương, biện pháp về: Tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, khoa giáo.

 - Giúp Ban Thường vụ Thị ủy chuẩn bị nội dung, phương pháp triển khai các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và của Thị ủy; hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các cơ sở thực hiện các nghị quyết, đưa nghị quyết, chủ trương của Đảng vào cuộc sống; tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện về Ban Thường vụ Thị ủy.

  - Đẩy mạnh công tác tư tưởng, góp phần cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu tư các dự án vào địa bàn thị xã.

  - Giúp Ban Thường vụ Thị ủy theo dõi, chỉ đạo hoạt động văn hóa, tuyên truyền, hoạt động báo chí trên địa bàn thị xã. Chỉ đạo các ngành trong khối tuyên giáo hoạt động đúng hướng, tuyên truyền kịp thời các nội dung, chủ đề phù hợp thời gian, với hình thức tuyên truyền đa dạng, sinh động. Quản lý đội ngũ báo cáo viên thị xã và cơ sở. Chịu trách nhiệm trước cấp ủy hướng dẫn và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có chức năng làm công tác thông tin tuyên truyền.

   - Giúp Ban Thường vụ Thị ủy phổ biến, tập hợp ý kiến đóng góp xây dựng lịch sử Đảng bộ thị xã và theo dõi, chỉ đạo các cơ sở biên tập, xuất bản lịch sử đảng bộ địa phương và các ngành, đoàn thể.

   - Hướng dẫn và chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác khoa giáo.

   - Dự thảo các văn bản, chương tình, đề án thuộc lĩnh vực tuyên giáo và các nội dung được Thường trực Thị ủy phân công để trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy.

   - Tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã về chương trình, nội dung, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm.

   - Chịu trách nhiệm chính giúp Ban Thường vụ Thị ủy biên tập, in ấn và phát hành bản tin Hoàng Mai, phối hợp quản lý Trang thông tin điện tử (Website) của thị xã.

   - Thực hiện nhiệm vụ đột xuất do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy và Ban Tuyên giáo tỉnh giao.

  - Tổ chức giao ban định kỳ về công tác tư tưởng - văn hóa, công tác dư luận xã hội, công tác khoa giáo với các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thị xã, với cấp ủy và tuyên giáo cơ sở để triển khai công tác chuyên môn, nắm tình hình và phối hợp giải quyết những vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực tư tưởng - văn hóa và khoa giao.

  - Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, định hướng hoạt động của Câu lập bộ thời sự thị xã.

3. Tổ chức bộ máy

- Đ/c Nguyễn Anh Văn 

Chức vụ: UVBTV, Trưởng Ban 

Di động: 0983899575 

E-mail: anhvan575@gmail.com 

- Đ/c Đặng Văn Hoàng 

Chức vụ:ThUV, Phó trưởng Ban 

Di động: 0985664110 

E-mail: hoangdan35@gmail.com 

- Đ/c Quách Hữu Quyết 

Chức vụ: Chuyên viên 

Di động: 0973 277 516 

E-mail: quachquyetmh@gmail.com 

- Đ/c Chu Thị Quỳnh 

Chức vụ: Chuyên viên 

Di động: 0165 6256154 

E-mail: quynhfool@gmail.com


Đ/c Nguyễn Anh Văn

UVBTV, Trưởng BanĐ/c Đặng Văn Hoàng

ThUV, Phó trưởng Ban


Đ/c Quách Hữu Quyết

Chuyên viên


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu