Danh sách TTHC Cấp Huyện
Skip portletPortlet Menu
 
Danh sách TTHC cấp xã
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thủ tục hành chính cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký. Nội vụ
Thủ tục Cấp giấy phép khai thác vì mục đích thương mại đối với gỗ rừng tự nhiên khoanh nuôi tái sinh trên diện tích đã có rừng do chủ rừng tự bỏ vốn. Nông nghiệp và PTNT
Đăng ký nơi hoạt động của chức sắc nhà tu hành khi được thuyên chuyển. Nội vụ
Thủ tục Cấp giấy phép khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa (áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, hộ gia đình) Nông nghiệp và PTNT
Xem xét, cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị. Nội vụ
Chấp thuận hội nghị, đại hội tổ chức tôn giáo cơ sở Nội vụ
Xin phép giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo Nội vụ
Đăng ký hoạt động của Hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong huyện, thành phố, thị xã Nội vụ
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoại huyện trong tỉnh. Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục Thẩm định hồ sơ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký trang trại. Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận trang trại. Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật ra ngoài huyện trong phạm vi tỉnh. Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục Hỗ trợ xây dựng kiên cố hoá kênh mương loại III (đối với 10 huyện miền núi) Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ phát triển nghề muối. Nông nghiệp và PTNT
Quy trình thẩm định hồ sơ tuyển dụng công chức xã Nội vụ
Thủ tục thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ phân bón NPK để trồng dứa Nông nghiệp và PTNT
Thẩm định đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ chờ hưu theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 của Chính phủ. Nội vụ
Thủ tục thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ làm đất trồng chè công nghiệp, trồng dứa. Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục Hỗ trợ xây dựng cánh đồng có thu nhập cao Nông nghiệp và PTNT
<<  <  ...  5  6  7  8  9  >  >>  
 
Thủ tục hành chính cấp xã
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo Tôn giáo
Tiếp nhận việc đăng ký người vào tu Tôn giáo
Tiếp nhận đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo
Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng không thuộc quy định Tôn giáo
Xác nhận hồ sơ thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Tôn giáo
Thông báo tổ chức lễ họ tôn giáo Tôn giáo
Đăng ký người vào tu Tôn giáo
Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo
Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nuôi con nuôi trường hợp trẻ được nhận làm con nuôi là trẻ bị bỏ rơi, không tin được cha, mẹ đẻ Hành chính tư pháp
Đăng lý việc nuôi con nuôi trường hợp cha, mẹ để của trẻ được nhận làm con nuôi đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nuôi con nuôi trường hợp cha, mẹ đang còn và không mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự Hành chính tư pháp
Đăng ký nhận cha, mẹ (trường hợp con chưa thành niên) Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nhận con Hành chính tư pháp
Đăng ký nhận cha, mẹ (trường hợp con đã thành niên) Hành chính tư pháp
Đăng ký chấm dứt việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký thay đổi việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký lại việc kết hôn Hành chính tư pháp
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc Hành chính tư pháp
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>