Danh sách TTHC Cấp Huyện
Skip portletPortlet Menu
 
Danh sách TTHC cấp xã
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thủ tục hành chính cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch (trong trường hợp sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại UBND cấp huyện) Tư pháp
Thủ tục Đăng ký thay đổi trụ sở chính của Hợp tác xã trong phạm vi tỉnh Kế hoạch - Đầu tư
Thủ tục Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt Tư pháp
Thủ tục Đăng ký tách Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tư
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tư
Thủ tục Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát của Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tư
Thủ tục Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tư
Thủ tục Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Hợp tác xã . Kế hoạch - Đầu tư
Thủ tục Đăng ký sáp nhập Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tư
Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tư
Thủ tục Đăng ký đổi tên của Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tư
Thủ tục Đăng ký điều lệ của Hợp tác xã sửa đổi Kế hoạch - Đầu tư
Thủ tục Đăng ký chia Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tư
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt kết quả chỉ định thầu. Kế hoạch - Đầu tư
Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở. Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu. Kế hoạch - Đầu tư
Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên tiểu học, Trung học cơ sở. Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch đấu thầu. Kế hoạch - Đầu tư
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (theo phân cấp) Kế hoạch - Đầu tư
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư (theo phân cấp) Kế hoạch - Đầu tư
<<  <  ...  4  5  6  7  8  ...  >  >>  
 
Thủ tục hành chính cấp xã
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo Tôn giáo
Tiếp nhận việc đăng ký người vào tu Tôn giáo
Tiếp nhận đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo
Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng không thuộc quy định Tôn giáo
Xác nhận hồ sơ thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Tôn giáo
Thông báo tổ chức lễ họ tôn giáo Tôn giáo
Đăng ký người vào tu Tôn giáo
Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo
Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nuôi con nuôi trường hợp trẻ được nhận làm con nuôi là trẻ bị bỏ rơi, không tin được cha, mẹ đẻ Hành chính tư pháp
Đăng lý việc nuôi con nuôi trường hợp cha, mẹ để của trẻ được nhận làm con nuôi đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nuôi con nuôi trường hợp cha, mẹ đang còn và không mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự Hành chính tư pháp
Đăng ký nhận cha, mẹ (trường hợp con chưa thành niên) Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nhận con Hành chính tư pháp
Đăng ký nhận cha, mẹ (trường hợp con đã thành niên) Hành chính tư pháp
Đăng ký chấm dứt việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký thay đổi việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký lại việc kết hôn Hành chính tư pháp
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc Hành chính tư pháp
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>